El Teatre: un regal dels Déus. Llenguatges teatrals i procediments creatius

Temari

PRIMERA PART: breu historia del teatre
I Els orígens del teatre occidental: Grècia
1. Ritu
2. Dansa
3. Paraula
II Breu història del teatre a occident
1. Les bases de la dramatúrgia occidental: la Poètica d'Aristòtil
2. Els models dramatúrgics occidentals:
Tragèdia
Comèdia
Drama
Teatre sacre
Comèdia de l’Art
Teatre popular
Altres models

SEGONA PART: la narrativa teatral
I Narrativa o narratúrgia
1. Narrativa històrica versus narratúrgia teatral
a) Narrativa històrica
b) Narrativa poètica-literària
c) Narratúrgia teatral
2. El teatre: procés creatiu codificat
3. Llenguatges teatrals

TERCERA PART: fem teatre
I Objectius generals:
Afavorir el treball d’equip,
Fomentar la creativitat individual i col·lectiva
Estimular l’esperit crític i investigador
Conèixer i utilitzar tècniques d’expressió teatral
Potenciar la comunicació
Establir lligams expressius i comunicatius

II Objectius específics:
Aprofundir en el coneixement de la història, les tradicions orals i les
mitologies locals
Potenciar el domini de diferents camps de llenguatges:
Llenguatge escrit
Llenguatge oral
Llenguatge gestual
Llenguatges de les arts plàstiques
Llenguatges audio-tecnològics
Inculcar l’hàbit de la interpretació històrica
Proposar una manera diferent de mostrar-narrar: fets, situacions, pensaments, sentiments i emocions. Tant propis como del nostre entorn. I fer-lo mitjançant els diferents codis artístics que s’utilitzen al fet teatral.

III Continguts:
La dramatització
L'expressió oral
L'expressió gestual
L'expressió escrita
L'expressió plàstica
La dramatització com espai comú socialitzador
La dramatització com espai creatiu i unificador de les arts

IV Metodologia
Presentació i plantejament del treball al grup
Presentació i elecció del tema a desenvolupar d’un llistat proposat
Distribució dels alumnes en equips de treball:
-Equip de dramatúrgia
-Equip tècnic: escenografia, llum, so, enregistrament
-Equip d’interpretació

V Conclusions
Durant el curs, tractarem de donar inicialment, uns breus i senzills coneixement del teatre occidental per després poder centrar-nos en els processos creatius, propis del teatre com fet artístic amb uns llenguatges clarament codificats

El resultat del curs haurà de confluir en la presentació d'un espectacle teatral o performatiu.

 

Calendari

20 i 27 de febrer,
5, 12, 19, 26 de març,
2, 16, 23 i 30 d’abril,
7, 14, 21 i 28 de maig

Professora

Assumpció Rodríguez González.

Preu

25 euros

Clica per fer la inscripció

DIJOUS

DE 19 A 20'30 H

LA TROCA. ROCA UMBERT